7959973 VITODENS 050-W 19kW
7959973 VITODENS 050-W 19kW MODULO