7424975 VITODENS 200 W 19kW
7424975Vitodens 200-W 19kW QUEMADOR